ارتباط با ویووها

پیشرفت را با حرکت اشتباره نگیرید. اسب ها مسیر زیادی را طی می کنند اما پیشرفتی ندارد.
آلفرد مونتپرت

می توانید با استفاده از ایمیل زیر با ویووها ارتباط برقرار کنید:

support[at]waveha[dot]com