تاریخچه فارکس

مطالعه تاریخ یعنی کسب تجربه از گذشته و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن است. به همین دلیل توجه به تاریخچه فارکس دارای اهمیت است. گذشته (یا بهتر بگوییم رویدادهای گذشته) یکی از مباحث اساسی در معامله گری در فارکس است که با کسب دانش در این حرفه متوجه اهمیت ویژه آن خواهید شد.

در همین خصوص به تاریخچه این بازار و رویدادهای تاریخی آن می پردازیم.

مـقالات یـافت شـده: