بازار فارکس

شبکه گسترده ای در سطح جهان برای تسهیل تبادل ارز وجود دارد که تاثیرگذارترین فعالانش شامل معاملات بانک های بزرگ یا اینتر بانک ها است.

مـقالات یـافت شـده: