انواع قرارداد در فارکس

انواع قرارداد در فارکس به دلیل ماهیت خارج از بورس و همچنین بسته به نوع خدمات کارگزارهای فعال در این عرصه متفاوت است.

مـقالات یـافت شـده: