انواع بروکرهای فارکس

بروکرهای فارکس با توجه به معیارهای مختلفی دسته بندی می شوند اما دو فاکتور اصلی و مهم در بین بروکرها میز معامله است.

بنابراین بروکر ها به دو دسته اصلی میز معامله و بدون میز معامله تقسیم می شوند. میز معامله یا بازار ساز به کارگزارهایی گفته می شود که در معاملات نقش بازی می کند و بدون میز بروکرهایی هستند که به عنوان یک واسط بین معاملات و متصل کننده خریدار به فروشنده در قالب یک بازار دو طرفه عمل می کنند.

مـقالات یـافت شـده: